Månedlige arkiver: desember 2014

Rehabilitering av Kallvassdammen

– Rammer hyttebrukere i Storkallvatnet

Siste nytt: Oppstart med arbeidet er utsatt til i 2016. Dette innebærer i første omgang at ferdselsforbudet etter anleggsveien blir opphevet. Statkraft innkaller til nytt møte med berørte hytteeiere mot årsskiftet 2015-2016. De ser for seg at arbeidet med dammen vil bli likt gjennomført som allerede planlagt.

Statkraft har i forbindelse med arbeidet som vil ramme hytteeierne vurdert å ta på seg å ruste opp båtutsett og parkering ved Heinbergelva. Det er mulig dette arbeidet vil bli utført i 2015 selv om arbeidet med dammen er utsatt. Statkrafts mål er at arbeidet ikke skal påvirke hytteeierne og allmennheten negativt.

Bakgrunn
Statkraft har fått pålegg fra NVE om å rehabilitere Kallvassdammen i henhold til ny damsikkerhetsforskrift av 2010. I den anledning var hytteeierne i Storkallvatnet og hytteforeningen innkalt til informasjonsmøte 17. desember 2014. Mange hytteeiere og to representanter for styret møtte opp.

Informasjon skrevet i etterkant av møtet:

Gjennomføring
Det er et betydelig arbeid som skal gjøres. Dammen skal forsterkes i full bredde og høyde. Heldigvis skal alt arbeidet foregå nedstrøms, det vil si på den tørre sida av dammen. Vannstanden vil dermed ikke bli påvirket, men følge den reguleringspolitikken som har vært gjeldende de siste årene.

Oppstart for prosjektet var først satt til medio mars 2015, og arbeidet skulle pågå til ca oktober/november. Så skulle det fortsette i samme periode i 2016, med muligens noe etterarbeid sommeren 2017. Det har i februar/mars 2015 blitt klart at arbeidet er utsatt ett år og oppstart blir dermed mars 2016. (avsnitt redigert etter ny info mars -15)

Til dette arbeidet vil det gå med betydelige mengder med stein, anslagsvis 120 000 m3. Denne vil bli hentet i eksisterende steinbrudd som er lokalisert sør-øst for dammen. Dette gamle bruddet vil derfor bli utvidet, og dagens båtutsett og parkeringsplass vil gå fløyten. En av grunnene til den tidlige anleggsoppstarten, er at vintervannstanden skal utnyttes til uttak av stein i de lavereliggende områdene.

Drastiske konsekvenser for hyttebrukerne – stengt vei
Av sikkerhetsmessige grunner kommer Statkraft til å stenge veien fra Jordbru for all ferdsel, så lenge arbeidet pågår. Denne avgjørelsen vakte selvsagt forferdelse fra hytteeiernes side, og det ble en nokså heftig diskusjon der flere alternativer kom på bordet. Men avgjørelsen om å stenge veien virket det imidlertid umulig å rokke ved.

Vi opplevde dog etter hvert at Statkraft lot til å være villige til å iverksette en del tiltak for å avhjelpe problemene for hyttebrukerne, og diskusjonen endte opp med følgende ønsker fra hytteforeningen og oppmøtte brukere:

(Oppsummert av Statkraft)
Prioritert ønsker fra hytteeierne etter gjennomgang: (skrevet og gjennomgått under møte 17.12.2014)

Når konklusjon var at vi stengte ved Jordbru.

 1. Vinterstid – ny trase stikkes fra Jordbru over høyde 1001
  – Statkraft står for kostnadene
  Haster for stikning før påsken
  Rana kommune har gitt tillatelse til flytting av trase

Konklusjon:
Statkraft (ved Sturla) kontakter snarlig Rune Hansen (911 91 850) for bestilling av staker mv.

 1. Båtutsett ved Heinbergåga
  Settes i stand for å gi plass til flere biler-hengere
  Utsette må forlenges og settes i stand slik at biler ikke setter seg fast i gjørma
 1. Veg Grønnfjelldal
  Må holdes i orden med grusing mv

Etter utbygging

1. Hytteeierforening vil ha bedre vedlikehold på vegen til Kalvassdammen.
2.
Krever et bedre båtutsett, ønsker å delta i planlegging.

Tilstede på møtet fra hytteforeningen var nestleder Wenche Storvoll og styremedlem Dag Terje Aanes. Har du ytterligere spørsmål kan de kontaktes.